Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

GIÁO DỤC CẮM GỐC LÀ LUÂN LÝ, NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC

Giáo sư Tịnh Không

Giáo dục cắm gốc là gì? Là luân lý, Ngũ Luân, Ngũ Thường, Tứ Duy, Bát Đức, cắm gốc giáo dục. “Đệ Tử Quy” những năm trở lại đây, chúng tôi đề xướng 10 năm rồi, hiện nay cũng đã sinh ra một chút hiệu quả, mọi người đã chấp nhận đối với cuốn sách nhỏ này, trước đây chưa biết, chưa chấp nhận. Cuốn sách nhỏ này là một phần chung bên trong gia quy, chính là một phần gia quy nói chung, chỉ nói 113 sự việc. Ở xã hội thời xưa, nam nữ già trẻ ai ấy đều phải tuân thủ, bạn sống một ngày trong thế gian này thì một ngày đó bạn phải tuân thủ, đó là gì? Là gia quy. Còn có điều trong đây chưa nói đến thì tự bạn tìm ở trong nhà bạn, những gia quy này đều có ở trong gia phả. Bởi vì sở học ở trong mỗi một nhà không như nhau, sự nghiệp kinh doanh không như nhau, cho nên nó còn có quy củ riêng của nó, đây chính là điều không giống nhau với các gia đình khác. “Đệ Tử Quy” là thứ mà tất cả gia đình nhất định phải có, là 113 sự việc này. Cái gốc đó cắm thật sâu, cắm thật chắc chắn, thì mỗi người đều có tâm chân thành.

 

Ban biên tập DeTuQuy.com.

Cung kính trích lục từ bải giảng của Giáo sư. Mã số 02-037-0325.

Chân thành Cảm ân Giáo sư.


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!