Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (55) – Ở TRƯỜNG

“Lớn gọi người, liền gọi thay, người không có, mình làm thay” là vui vẻ giúp người khác, có trước có sau.

 

“Lớn gọi người, liền gọi thay, người không có, mình làm thay” ở trong “Đệ Tử Quy” là lễ tiết nên có khi chung sống với trưởng bối, là phải lễ phép đãi người tiếp vật cơ bản. Người lớn gọi người khác, nếu như người khác không nghe thấy thì phải nên thay người lớn đi gọi, nếu như người được gọi không ở đó, phải nên quay lại báo với người lớn, đồng thời hỏi xem mình có thể thay được không, đây là thể hiện ra thái độ cung kính đối với người lớn.

Ở trên trường, thầy giáo muốn tìm một bạn học nào đó, vừa đúng lúc người bạn này đã rời khỏi chỗ ngồi, nếu như mình biết bạn học đi đâu thì phải nên đi tìm về. Nếu mình không biết rõ hoặc tìm không được thì phải nên chủ động đến hỏi thầy cô giáo xem mình có thể làm thay được không, hoặc là đợi cho bạn học đó trở về, kịp thời báo cho thầy cô giáo, hoặc là thuật lại những việc mà thầy cô giáo đã giao phó.

“Lớn gọi người” ở trong đoạn “Lớn gọi người, liền gọi thay, người không có, mình làm thay” được mở rộng ra đối với tất cả người, ví dụ như phụ huynh đến tìm con cái, hoặc giả là bạn học lớp khác đến tìm, đều có thể thực hiện “liền gọi thay”. Đây là nhắc nhở chúng ta phải chủ động học cách quan sát nhu cầu của người khác, hơn nữa phải tận hết năng lực của mình để giúp đỡ, đồng thời cũng làm việc phải có trước có sau, sau khi hoàn thành thì kịp thời phản hồi lại cho đối phương, để cho người ta có thể an tâm, đây là tâm cung kính đối với người, đối với việc.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!