Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (76) – Ở TRƯỜNG

Thái độ đối diện với lỗi lầm: “Lỗi vô ý, gọi là sai, lỗi cố ý, gọi là tội”

 

“Đệ Tử Quy” nói “lỗi vô ý, gọi là sai“, nếu là lỗi lầm không phải là cố ý thì gọi là sai, “lỗi cố ý, gọi là tội“, nếu là lỗi lầm do cố ý thì gọi là tội. Đây là nhắc nhở các bạn học về thái độ đối diện với lỗi lầm, con người không phải hoàn hảo, có lỗi lầm cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể sửa đổi trở lại là được, đó gọi là “lãng tử quay đầu, vàng không đổi“. Trong đời sống có rất nhiều lỗi do vô tâm, ví dụ như không cẩn thận dẫm phải giày của bạn, ở trên lớp không cẩn thận đụng làm rơi hộp bút của bạn, v.v… Chỉ cần không phải là hành vi cố ý, đều là “lỗi vô ý, gọi là sai”.

Lỗi cố ý, gọi là tội” nếu là lỗi cố tình, là cố ý mà làm, điều này so với tính chất lỗi vô ý ở trước thì hoàn toàn khác. Ví dụ như khi thi cử yêu cầu không được gian lận mà chính mình lại cố ý chép đáp án, đây chính là “lỗi cố ý”, còn có hành vi vượt đèn đỏ nữa, cũng là “lỗi cố ý”. Đây là nhắc nhở chúng ta, phải tuân thủ những quy định liên quan, phải biết thật rõ những việc không được làm thì nhất định không được làm, đây cũng là bồi dưỡng tâm trách nhiệm của chính mình.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!