Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (86) – Ở TRƯỜNG

Khuyên can bạn bè thì phải chú ý đến thời cơ và thái độ “cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn, đôi bên sai”

 

“Đệ Tử Quy” nói “cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn, đôi bên sai”, đây là nói giữa bạn bè với nhau phải nên khuyên can lẫn nhau, vậy mới là tận hết bổn phận của mình, cả hai bên đều sẽ được nâng cao. Nếu như nhìn thấy bạn bè có lỗi mà không khuyên can, đức hạnh của hai bên đều sẽ bị tổn giảm.

Nhìn thấy bạn học có lỗi, bị thầy cô phê bình, không nên có tâm thái vui mừng khi người ta gặp hoạ, mà phải nên có tâm giúp bạn sửa lỗi. Nhưng phải nắm bắt được thời cơ và phương pháp, ví dụ như trong tình huống thông thường, không khuyên can trước mặt đông người, mọi người ai cũng giữ thể diện, ở nơi đông người, sẽ làm cho người ta khó mà chấp nhận được, người ta sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, làm sao có thể còn nghe được sự khuyên can của chúng ta chứ. Cho nên phải nắm bắt được thời cơ tốt.

Lại nữa, thái độ khuyên can bạn học, không phải là nói “bạn sai rồi, bạn phải nghe mình”, thái độ như vậy là sai lầm, mà là chính mình nhìn thấy sai lầm của bạn học, mà mình có năng lực, có phương pháp để giúp bạn học sửa lỗi, dùng tâm thái này để đi khuyên can, tuyệt đối không phải là tâm thái khống chế. Cho nên, khuyên bảo bạn học sửa lỗi, vừa là lợi người khác, vừa có lợi đối với sự tiến bộ của mình, cả hai bên đều có thể có lợi ích.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!