Bài kiểm tra trắc nghiệm Đệ Tử Quy - Tập 1

Tên của bạn:
Nghề nghiệp
1. Sự hiểu biết của bạn đối với giáo dục gia đình là....
2. Hậu của của việc đẩy con cái chạy theo điểm số?
(1) Trẻ nhỏ sẽ có tâm danh lợi.
(2) Trẻ nhỏ sẽ sống trong sợ được sợ mất.
(3) Đời sống của trẻ nhỏ nhất định sẽ hạnh phúc.
(4) Tâm của trẻ nhỏ càng dần càng nhỏ hẹp, không thể chịu được việc người khác giỏi hơn mình.
(5) Trẻ nhỏ không học được bao dung người khác.
3. Hiện nay người phương Tây phát hiện ra điều quan trọng nhất trong quản lý doanh nghiệp chính là ....
4. Vì sao học vị càng cao thì càng khó tìm việc? 
(1) Không có tâm trách nhiệm, gánh vác.
(2) Không biết chung sống với người.
(3) Không nâng cao đức hạnh.
(4) Tầm nhìn cao xa nhưng năng lực kém, không sẵn lòng bắt đầu từ chỗ thấp, không chịu cúi xuống.
5. Chúng ta thường nói: "Chí yếu mạc nhược [.......] tử" (Điều quan trọng nhất không gì hơn việc [........] con)
6. Thầy Thái nhắc đến: "khi trẻ nhỏ có [....(1)....] lương thiện" thì sẽ có [....(2) ....] lương thiện, và sẽ có [....(3)....] lương thiện, cuộc đời sẽ [.... (4) ....].
7. Chữ "Dục" trong "Giáo dục" có nghĩa là "Dạy con làm......"
8. Một người có phẩm chất nào rồi thì cuộc đời của họ sẽ thật sự thành công?
9. Câu "Tiên thiện hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc" (Lo cái nỗ lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ) là do ai nói?
10. Điều quan trọng nhất đời người là lựa chọn, câu nào dưới đây là chính xác?
11. Chữ "giáo" trong "Giáo dục" có nghĩa là "trên [......], dưới [.......]".
12. Đối với chủ nghĩa học vị, chúng ta không nên ôm ấp thái độ nào? 
(1) Đấu tranh ganh đua với người khác
(2) Nhất định phải đánh bại người khác
(3) Sợ được sợ mất
13. Cuộc đời muốn đưa lựa chọn đúng thì nhất định phải có điều gì?
14. Kỳ vọng của bạn đối với con cái là:
15. "Mông dĩ dưỡng chánh, Thánh công dã" (Dưỡng chánh khí cho trẻ từ thuở ban sơ, ấy là công đức Thần Thánh vậy) , là lấy ra từ bộ kinh điển nào?
16. Làm cha mẹ thì việc lớn đầu tiên trong đời là gì?
17. Đời người phải học cách lựa chọn, phương diện nào dưới đây cần để đưa ra quyết định đúng đắn?
18. Những phẩm chất cần có nhất của một nhân tài mà một doanh nghiệp cần nhất?