CỨU THẾ GIỚI TỪ CĂN BẢN

Người giảng: Hoà Thượng Tịnh Không

Phóng sự phỏng vấn Hoà Thượng Tịnh Không

  • Văn hoá Trung Hoa là kho tàng trí huệ mà nhân loại trên toàn thế giới đều có được
  • Luân lý đạo đức nhân quả là nền giáo dục phổ thế có thể cứu thế giới
  • Căn bản của học thuyết Khổng – Mạnh là thực tiễn Đệ tử quy
  • Quần Thư Trị Yếu là phương pháp tốt để trị quốc và cứu thế giới
  • Giáo học vi tiên: Khôi phục truyền thống văn hoá là phải khôi phục lại giáo dục
  • Tôn giáo thế giới là một nhà – Hoà bình của thế giới phải dựa vào giáo dục tôn giáo