VÌ SAO PHẢI ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG ĐỆ TỬ QUY

Người giảng: Hoà Thượng Tịnh Không
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Australia
Ngày 10 tháng 1 năm 2005


Tập 1:


Tập 2: