Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐỆ TỬ QUY

Các đồng học tôn kính,Để giúp các đồng học thuận tiện hơn trong việc học tập và nắm bắt các trọng điểm của Đệ Tử Quy, Ban biên tập Trang mạng cộng đồng Đệ Tử Quy đã biên tập ra hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta tự kiểm tra việc học tập của mình. Với sự phát triển các nhóm học tập Đệ Tử Quy hiện nay, hi vọng đây là công cụ đắc lực giúp cho các đồng học và các lớp học tập tốt hơn.

kiểm tra học tập: 40 tập giảng con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!