Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

ĐỆ TỬ QUY & QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

(đang cập nhật nội dung ….)

 • Lời ngay thẳng tuy khó nghe nhưng có lợi cho việc làm
 • Tu thân tề gia là nền tảng tu dưỡng rất quan trọng để trị quốc, trị lý doanh nghiệp, trị lý tâp thể
 • Không quên ân đức của Thiên Địa Quân Thân Sư
 • “Đi phải thưa, về phải trình”, phải chủ động báo cáo
 • Người lãnh đạo là điển phạm làm gương cho người trong thiên hạ
 • Giảng chi tiết Đệ Tử Quy: Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất.
 • Chủ doanh nghiệp phải có thể rộng lượng tiếp nhận lời chính đáng, phải hiểu rõ lỗi lầm của chính mình.
 • Thầy Thái: Người hỏi ai nên nói tên, nói ta tôi không rõ ràng.
 • Khen ngợi và Khuyên bảo
 • Dùng đồ người cần mượn rõ, Nếu không hỏi tức là trộm.
 • Cần kiệm là gốc trì gia
 • Thầy Thái: Khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng.

ĐỆ TỬ QUY & VĂN HOÁ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 • Thái độ của người lãnh đạo đối với công việc có ảnh hưởng trực tiếp đối với tập thể
 • Làm thế nào để bồi dưỡng người kế vị, việc lớn đầu tiên ở trong đó là Hiếu.
 • Tiêu chuẩn tốt xấu, phải nên sử dụng tiêu chuẩn của Thánh Hiền, không phải tiêu chuẩn chủa một cá nhân.
 • Mười nguyên tắc sống và làm việc thời nay
 • Bản thân chánh, không ra lệnh cũng làm
 • Nhận tiền hoa hồng là bất trung với lãnh đạo của mình, bất trung với đoàn thể của mình.
 • Trên dưới không có nghĩa, ắt sẽ làm loạn lạm quyền
 • Ai người đạm bạc, ai kẻ cao sang?
 • “Đệ Tử Quy” dạy “không nịnh giàu, chớ khinh nghèo”
 • Đặt lợi ích của nhân viên, hạnh phúc của nhân viên ở vị trí đầu tiên.
 • Làm “Đệ Tử Quy” là làm người
 • Dùng người hiếu liêm: Hiếu
 • Dùng người nhất định phải dùng người 
 • Doanh nghiệp thúc đẩy “Đệ Tử Quy” là dự án số 1
 • Cứu vãn lương tâm của con người nhất định phải dựa vào giáo dục luân lý đạo đức.
 • Phương pháp sửa lỗi: đánh cái ác, không đánh người ác.
 • Tin vào tình người là vô cùng quan trọng.
 • Người lãnh đạo phải có thể tiếp nhận khuyên can
 • Đời người đối diện với các mối quan hệ vua tôi, vợ chồng đều phải có đạo nghĩa.
 • Đi làm hay tan sở cũng vậy, ban ngày hay ban đêm cũng vậy, có lãnh đạo hay không có lãnh đạo ở đó cũng vậy.
 • Làm được “Hễ nhận cho, phân biệt rõ”, thì doanh nghiệp có được lợi ích chân thật từ “Đệ Tử Quy”
 • Lời thẳng thắn chướng tai nhưng lợi ích cho công việc
 • Đều là cầu nơi mình, đừng cầu nơi người, nhất định sẽ làm cảm động người bên cạnh

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!