Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

ĐỆ TỬ QUY LÀ GỐC CỦA GỐC

Giáo sư Tịnh Không 

 

“Đệ Tử Quy” là gốc của gốc, không từ chỗ này mà bắt tay làm thì nhất định bạn không làm được. Gốc đức hạnh của người xưa chúng ta rất sâu dày, những điều từ nhỏ họ đã dưỡng thành thì cả đời họ sẽ không thay đổi, những thứ học nửa vời đều không nương vào được. Người bồi dưỡng cái gốc này là ai? Là người mẹ, từ lúc bạn sinh ra đến tròn 3 tuổi 1000 ngày này, đây là giáo dục cắm gốc. Người xưa nói “ba tuổi thấy tám mươi”, ba tuổi mà cái gốc này cắm được tốt thì cả đời họ sẽ không thay đổi, là ý nghĩa của ba tuổi thấy tám mươi. Hiện nay không còn nữa, không có người dạy, cho nên gốc thảy đều không có, cha mẹ họ không có, ông bà của họ cũng không có, lại lên đến ông bà cố có lẽ cũng chẳng có. Lên trên nữa, ông bà cụ cố (cao tổ phụ mẫu), biết được một chút, nhưng chưa chắc họ làm được, họ hiểu, họ biết có việc này; lại đi lên trên nữa, thì mới biết. Loại giáo dục văn hoá truyền thống này của chúng ta đã lơ là rồi, gián đoạn mất 200 năm, cho nên ngày nay thật sự không dễ. Bốn chữ “không mất luật nghi” này, chỉ thở dài một hơi, đến đâu để tìm? Tìm không ra gốc rễ. Hiện nay chúng tôi duy nhất một kỳ vọng là mong thế hệ sau, thế hệ sau cũng không làm được, thế hệ sau lại hi vọng thế hệ sau nữa, niềm hi vọng này không nên gián đoạn, ba thế hệ, bốn thế hệ sau có thể sẽ làm được.

 

Ban biên tập trang mạng cộng đồng Đệ Tử Quy

Cung kính trích lục từ bài giảng của Giáo sư. Mã số: 02-237-0235

Thành kính Cảm ân Thầy. 


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!