Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
 • 29
  Shares

HỒ BÂN – ĐỆ TỬ QUY ĐÃ CỨU ĐỜI TÔI

Chia sẻ của Hồ Bân – một thanh niên 22 tuổi, một người có thể gọi là “đồ bỏ đi của xã hội”, nhưng đã quay đầu trở thành người tốt, nhờ học tập Đệ tử quy.

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
 • 29
  Shares


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
 • 29
  Shares

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
 • 29
  Shares

Trả lời