Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN LỚP HỌC TẬP “ĐỆ TỬ QUY” VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thầy Thái Lễ Húc 

 

Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, của các anh chị ở Tịnh Tông học hội Tịch Chỉ đang thúc đẩy “Đệ Tử Quy” ở Tịch Chỉ, ý tưởng sơ bộ là cuối mỗi tuần mở băng video bài giảng 1 giờ, 1 giờ thảo luận theo nhóm nhỏ. Kính mong Thầy chỉ dạy cho phương hướng thúc đẩy và những điều cần chú ý ạ. 

Đáp: Tình hình như vậy rất tốt. Bởi vì nhất định người trong nội bộ chúng ta phải học tập thật tốt trước, người trong nội bộ hiểu rồi thì kiến hoà đồng giải, thì mới phát triển tốt được. Không nên chính trong nội bộ còn chưa nắm được rõ ràng mà đã vội đi thúc đẩy thì sẽ có chuyện. Ngay cả bản thân còn không rõ ràng thì trong một vài tình huống sẽ không biết xử lý thế nào, cho nên phải kiến hoà đồng giải, trong nội bộ phải học trước. Bạn không nên lần đầu tiên đã nhất định muốn bùng nổ 200 người, cứ cứng nhắc mà tìm nhiều người để nghe thì sẽ rất loạn. “Thiên hạ chi thế, dĩ tiệm nhi hành” (việc trong thiên hạ, dần dần mà làm), hết thảy phải tuỳ duyên, hãy bắt đầu từ 8, 10 người. Nghe giảng một giờ, ngoài một giờ đó ra, mọi người từ ngay trong thực tiễn mà nói ra cảm nhận của chính mình, dần dần sẽ có thêm người vào, lúc đó năng lực của chính mình cũng đã nâng lên rồi.

Nếu sau này có thêm nhiều người gia nhập, phải khống chế việc chia sẻ một chút, không được để người mới đến hôm nay mà đã để họ chia sẻ, tri kiến và nhận thức của họ bạn còn chưa rõ ràng, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy (lời đã thốt ra, khó lấy lại được). Nếu họ nói sai rồi, người khác cũng không biết rõ họ là ai mà nghe thấy thì phiền phức rồi. Thời đại này thích nghe gạt không thích nghe khuyên, ngược lại có một số chỗ bị lệch lạc, thì lại cho rằng họ nói rất giống suy nghĩ của mình, trong lòng cảm thấy xao động, như vậy có thể sẽ bị hiểu lầm rồi. Cho nên khi chia sẻ thì nhất định vẫn phải nắm được thật chắc chắn, người nào tu học tương đối ổn định thì mời họ nói, như vậy dần dần người có tri kiến vững vàng sẽ nhiều, đến lúc đó tự nhiên người lớn sẽ có thể dẫn dắt người nhỏ. Ngay trong thúc đẩy, ngoài việc học tập làm người ra, nếu có tư chất giáo viên, cũng đừng ngại tổ chức học tập cho trẻ nhỏ, để cho người lớn, trẻ nhỏ trong nhà họ cùng nhau học tập thì bầu không khí cả gia đình như vậy sẽ kéo lên rất nhanh.

Chân thật thúc đẩy “Đệ Tử Quy”, một bộ cũng có thể giảng trong vòng nửa năm hoặc một năm, cho nên mọi người đừng vội vàng hỏi đến khi nào thì dạy xong Đệ Tử Quy? Thật như vậy, chúng tôi ở Đại Lục giảng suốt hơn 3 năm, thưa các thầy cô giáo, tôi vẫn không thay đổi, vẫn là Đệ Tử Quy. Sư phụ nói “nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu”. Khi hành trì của Đệ Tử Quy mọi người đều ghi nhớ thật sâu sắc trong tâm rồi thì lấy “Hiếu Kinh” ra, lấy “Luận Ngữ” ra, bạn đều biết giảng, hơn nữa bạn vừa giảng thì tuyệt đối sẽ không giống như người trong giới học thuật nói một đống rồi người ta nghe chẳng hiểu; mà sẽ cảm thấy rất thân thiết, đều giống như đời sống vậy.

Biên tập: Detuquy.com

Cung kính trích lục từ bài giảng của Thầy. Mã số 52-359-0006.

Thành kính cảm ân Thầy!


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!