Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

ĐỘI ROI CHỊU TỘI

Thời chiến quốc, nước Triệu có hai vị đại thần, một vị là Lạn Tương Như, còn vị kia là tướng quân Liêm Pha. Bởi vì Lạn Tương Như “Hoàn Bích Quy Triệu”, có cống hiến rất lớn đối với nước Triệu, vua Triệu liền phong ông làm Thượng Khanh. Còn Liêm Pha là đại tướng quân dẫn đầu tới mười vạn quân, ông cảm thấy Lạn Tương Như chỉ là một người thư sinh, chưa hề lập công trên chiến trường, mà lại có chức vị cao hơn ông, nên trong lòng rất khó chịu, thường làm khó Lạn Tương Như. Lạn Tương Như thấy Liêm Pha tìm mình, thì không muốn có mâu thuẫn với ông, nên tìm cớ bị bệnh mà tránh gặp. Có khi đi trên đường, vừa lúc xe ngựa của tướng quân Liêm Pha, Lạn Tương Như lập tức dặn cấp dưới đi vòng lối khác. Một vài người nhà của ông thấy vậy không đành lòng, nói: “Đại nhân, ngài lẽ nào lại bạc nhược thế nào sao? Hà cớ gì phải sợ ông ấy ạ?”. Lạn Tương Như liền nói với họ: Kiểu xỉ nhục này đối với cá nhân ta sẽ không sao. Nếu như ta gây mâu thuẫn với tướng quân Liêm Pha, thì đất nước sẽ có đại họa. Nước Tần vì sao không dám xâm chiếm chúng ta vậy? Đó là vì có ta và tướng quân Liêm Pha. Chúc ta không thể vì sự vinh nhục của cá nhân mà làm nước nhà lâm vào nguy cơ lớn hơn, thậm chí dẫn đến làm cho đất nước phải chịu tủi hổ, vậy thì nghiêm trọng rồi.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!