Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY

GIỚI THIỆU

“Đệ Tử Quy” là tổng hợp về gia giáo truyền thống, nội dung trong đó liệt kê những quy phạm nguyên tắc cần phải giữ gìn khi ở nhà, đi ra ngoài, khi đối người tiếp vật cũng như học tập, là cuốn sách giảng rõ cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày, những câu chữ này chúng ta đều có thể làm được, không phải là những đạo lý nào đó cao siêu, cũng chẳng phải là đem ra để yêu cầu người khác làm, mà là dùng để chỉ đạo bản thân trong đời sống, công việc và học tập thường ngày.

“Một ngày Đệ Tử Quy” y theo thứ tự thời gian và nơi chốn, phân chia ra các câu tương ứng các khoảng thời gian có thể thực hiện, cho thấy “Đệ Tử Quy” tuyệt đối có thể làm được ở trong đời sống, Đệ Tử Quy chính là một loại phương pháp sinh hoạt, phương pháp sống để chúng ta được hạnh phúc hơn.


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!