Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (50) – Ở TRƯỜNG

“Mình có tài, chớ dùng riêng”, giúp người giúp mình, phục vụ xã hội.

 

“Mình có tài, chớ dùng riêng”, những điều mà mình hiểu, nếu như có bạn học đến hỏi thì không được hẹp hòi tài năng của mình, dùng tâm để giảng giải cho bạn học, giúp bạn học giải quyết vấn đề khó, hơn nữa không được có ý niệm bận tâm việc thành tích của bạn học vượt qua mình, đối với người khác không được giữ lại chút riêng gì. Nhìn thấy người khác nhờ vậy mà thoát khỏi mê hoặc thì trong tâm sinh khởi vui mừng, gọi là “giúp người là niềm vui”. Đồng thời cũng là mở rộng tâm lượng của chính mình, có câu “lượng lớn phước lớn”, có thể có được sự khẳng định và tín nhiệm của bạn học, cũng vì các bạn học mà làm ra một tấm gương giúp đỡ người khác, từ nhỏ đã có được mối quan hệ nhân tế tốt đẹp.

Tục ngữ thường nói “giúp đỡ người khác, cũng như giúp mình”. Tại sao vậy? Khi chính mình đang giải đáp vấn đề của bạn học thì mình đối với những kiến thức này lại được học tập thêm một lần nữa, lý giải nhận thức càng sâu hơn, đồng thời lại có thể phát hiện được một số lý giải của mình về kiến thức này chưa trọn vẹn, tiến tới phải nhanh chóng bổ sung, cho nên giúp người cũng là giúp mình, vui vậy sao không làm nhỉ?

Trẻ nhỏ từ nhỏ đã thực hiện “mình có tài, chớ dùng riêng”, có thể thấy phục vụ người cũng chẳng phải là hạn chế tuổi tác, từ trẻ nhỏ giúp đỡ bạn học mà bắt đầu, có điều kiện còn có thể tham gia vào các hoạt động tình nguyện của xã hội, vì xã hội mà phục vụ mà đem những năng lực mình có để phục vụ, lấy tài năng của mình để phục vụ xã hội, mà không phải là dùng để mưu cầu tư lợi.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!