Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (34) – Ở CƠ QUAN

Chung sống (2): Sắp cho người, trước hỏi mình, mình không thích, phải mau ngưng.

 

Ở cơ quan, tâm đồng cảm là thái độ quan trọng của mối quan hệ nhân tế tốt đẹp, phải đặt bản thân ở vị trí của người khác mà suy nghĩ, ý niệm vì người khác mà suy nghĩ, có thể làm tăng sức đoàn kết của tập thể, sự hiểu biết lẫn nhau để có thể làm việc được tốt hơn. “Luận Ngữ – Vệ Linh Công Thiên” có chép “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (điều mình không thích, chớ mang cho người) với câu “sắp cho người, trước hỏi mình, mình không thích, phải mau ngưng” trong Đệ Tử Quy là tương ứng với nhau, định mang cho người khác cái gì, trước hết phải tự hỏi bản thân, nếu mình không thích thì phải nhanh chóng ngừng lại, không được áp bức người ta nữa.

Ở nơi làm việc, rất nhiều nguyên nhân của mâu thuẫn còn là ở chỗ tự ngã thái quá, cho rằng mình cái gì cũng đúng, cho nên có ý niệm khống chế người khác, khi người khác không thuận theo ý của mình, nội tâm của mình liền khởi phiền não, thật ra đều là biểu hiện của tự tư tự lợi. Đem cái ý niệm ích kỷ này đổi lại, có thể đứng ở vị trí của đối phương để nhìn vấn đề, vấn đề này nếu đổi lại là mình, mình có sẵn sàng chấp hành không? Nếu như ngay cả mình cũng không sẵn lòng, vậy thì cũng không được cưỡng ép người khác. Đây chính là lấy tâm cảm tâm, chính là biết cách hiểu người khác, cũng là tôn trọng đối với người khác.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!