Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (29) – Ở CƠ QUAN

Học tập thật tốt: Thấy người tốt, nên sửa mình.

Ở trong đoàn thể, thái độ “thấy người tốt, nên sửa mình” có thể khiến chính mình nhanh chóng trưởng thành, trong “Luận Lý – Lý Nhân” có chép “kiến hiền tư tề yên” (thấy người hiền thì ắt phải suy nghĩ để sửa đổi) so với câu “thấy người tốt, nên sửa mình” ở trong Đệ Tử Quy là tương ứng, đều là dạy nhìn thấy ưu điểm, việc làm tốt của người khác thì phải nên lập tức hướng về người ta để xem xét, học tập, ở trong đơn vị, đặc biệt là kiến thức chuyên nghiệp về nghiệp vụ, càng phải khiêm tốn hỏi han, từ đó nâng cao năng lực của chính mình.

“Thấy người tốt” ở đây cũng không chỉ định đối tượng, cũng không nhất định là lãnh đạo mới có việc làm tốt, mà là bao gồm cả đồng nghiệp, khách hàng, v.v… bất luận là chỗ tốt của ai, chính mình đều phải noi theo. Lại nữa, nếu như mình là lãnh đạo, đối với ưu điểm, chỗ tốt của cấp dưới, chính mình cũng phải nên có thái độ “nên sửa mình”, không luận là địa vị của mình cao như thế nào, chỉ cần có thái độ “thấy người tốt, nên sửa mình” thì có thể khiến cho sự tiến bộ của mình càng đưọc lớn hơn.

“Thấy người tốt, nên sửa mình” cũng có thể mở rộng tâm lượng của mình, trong tâm thường giữ sự khiêm tốn, lúc nào cũng nhìn vào chỗ tốt ở nơi đồng nghiệp, lãnh đạo, khách hàng, cũng đốc thúc chính mình, không chỉ là nhìn vào, mà còn phải noi theo, đây là điều lợi ích nhất cho mình. Mọi người đều có điểm sáng, phải xem chính mình có thể dùng tâm thái khiêm tốn để chung sống hay không mà thôi.

“Thấy người tốt, nên sửa mình” nhắc nhở chúng ta, sức mạnh của việc làm gương là vô cùng lớn, chính mình không chỉ cần “gặp người tốt nên sửa mình”, học tập theo các tấm gương, mà còn phải có ý chí nâng cao phẩm hạnh của mình, cũng có thể thành tấm gương cho người khác, truyền đi những năng lượng chánh, đây là “thấy người tốt, nên sửa mình”.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!